Winkelwagen

Jij kiest wij maken!

Gratis bezorging vanaf €75,-

Hoge kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Toepasselijkheid en definities
Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

-Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
-Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
-Dag: kalenderdag;
-Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
-Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
-Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Woonhout;

Adres: Middenhavenstraat 40-01, IJmuiden;
Telefoonnummer: 06-26537310
E-mailadres: info@woonhout.com
KvK-nummer: 69124477

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en consument.

 2. De tekst van deze algemene voorwaarden worden op de website van Woonhout aan de consument beschikbaar gesteld. 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

 3. De meubels van Woonhout worden op bestelling gemaakt. We werken met natuurproducten. Dat betekent dat de producten iets kunnen afwijken van de afbeeldingen die getoond worden op de website. 

 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoperpassende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de verkoperdaartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De verkoperkan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij online aankopen in de webshop:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Uitgesloten van het wettelijke retourrecht zijn maatwerk producten en actiemodellen (= afgeprijsde tafels):

 1. Maatwerk betreft zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Als de producten speciaal voor de consument besteld worden en/of speciaal op maat worden gemaakt, geldt het herroepingsrecht niet. De consument is zelf verantwoordelijk voor een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de locatie waar de producten geleverd worden zoals (beperkingen) van hoogtes, breedtes, hoeken, draaicirkels etc.

 2. Showmodellen of actietafels kunnen niet worden geretourneerd. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en het uiterlijk van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de verkoper.

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Mocht dit niet het geval zijn en/of het product wordt beschadigd geretourneerd, dan is de verkoper gerechtigd de schade te verrekenen met het terug te storten bedrag. 

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

 6. Kleine producten (met een maximale afmeting van 150 bij 74 cm.) kunnen worden geretourneerd via een postbezorger (Post NL en/of DPD). Verzendlabels zijn te koop via de verkoper. De verantwoording van het retourneren van het pakket ligt bij de consument. 
 7. Grote producten (tafels groter dan 150 x 74 cm.) kunnen worden opgehaald door een bezorger. De consument mag zelf kiezen of hij van deze dienst gebruik wil maken. De kosten hiervan bedragen €79,-. De consument is verplicht de tafel goed te verpakken alvorens aan de bezorger mee te geven (bijvoorbeeld door het verpakkingsmateriaal te hergebruiken).

  Producten dienen onder de volgende voorwaarden verpakt te zijn. Bij nalatigheid kan er geen aanspraak gemaakt worden op de schadeverzekering: a. Producten dienen overal ingepakt zijn met karton, dik plastic of bubbelplastic. Krimpfolie alleen is niet voldoende.  b. Hoeken en uitstekende punten dienen 2 laags te zijn ingepakt. 

  De verantwoording van het retourneren van het pakket ligt bij de consument. 

 8. Indien de consument een beschadigd of verkeerd artikel heeft ontvangen, dan draagt de verkoper de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de verkoper de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

 2. De verkoper vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product. Bestelt de consument meerdere producten en retourneert niet alle producten, dan is is de verkoper niet verplicht de leveringskosten te vergoeden.

 3. De verkoper vergoedt binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product. 

 4. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 5. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De verkoper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 2. Showmodellen kunnen niet worden geretourneerd. 

Artikel 11 – De prijs

 1. De prijzen in de online winkel van de verkoper zijn inclusief 21 % btw. De prijzen die in de online winkel van de verkoper worden genoemd zijn inclusief verzendkosten (binnen Nederland). Voor (maatwerk) producten met andere afmetingen dan de standaardafmetingen in de webshop kunnen wel bezorgkosten worden gerekend. Dit wordt altijd vooraf met de klant gecommuniceerd. Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie 

 1. De door verkoper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijk eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De verkoper garandeert gedurende één jaar de kwaliteit van de geleverde en geproduceerde goederen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.

 2. Steigerhout is een robuust natuurproduct. Geen plank is gelijk van kleur en vorm. Steigerhout kan onder invloed van de luchtvochtigheid altijd gaan werken (uitzetten of krimpen). Het hout kan iets krom gaan staan. In steigerhout kunnen scheuren en kieren ontstaan, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid (met name binnenshuis, maar ook buiten). Zet een tafel van steigerhout niet in de volle zon, of in een serre of overkapping in de zon. De temperatuur kan erg oplopen en ervoor zorgen dat het hout is grote mate gaat werken. Geen plank is gelijk van kleur en vorm. Garantie op de meubelen vervalt wanneer u de meubelen zelf behandelt of aanpast. 

 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag* of onderhoud door de consument en/of door derden. Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en daarover tijdig is gereclameerd, zal de ondernemer het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. In geval van vervanging is de koper gehouden het vervangen product ten eerste aan verkoper te retourneren, tenzij verkoper anders aangeeft.

 4. De consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval, extreme temperatuurswisselingen), werking van het hout, krimpen en uitzetten, vooral voor steigerhout meubelen welke in de zon geplaatst worden of in de regenperiodes of extreme kou en sneeuwval zonder afdekking buiten staan etc.

  *Het tafelblad kan niet worden losgehaald van het onderstel, voor eventuele opslag. Als het tafelblad loskomt van het onderstel, dan kan deze gaan werken en kromtrekken!

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

 3. De bestellingen zullen doorgaans binnen de vastgestelde leveringstermijn van 1-6 weken worden uitgevoerd. De consument zal de bestelling uiterlijk binnen 60 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk (en uiterlijk 60 dagen) nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 5. Alle zendingen worden door verkoper verzekerd verzonden. Als de consument vóór in gebruikname van het product schade constateert aan de meubel, of schade constateert aan een verpakt product, dient hij dan meteen contact op te nemen met de verkoper. Als de consument het pakket (indien verpakt) al heeft geopend op het moment dat hij de schade constateert, dient hij de beschadigingen aan artikelen binnen 3 werkdagen na levering per e-mail te melden bij de verkoper anders worden deze niet meer geaccepteerd.

 6. De bezorgingen vinden plaats in Nederland (m.u.v. de waddeneilanden). Bezorging op de waddeneilanden of in België is wel mogelijk, maar dan kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden. Deze worden altijd vooraf met de consument besproken. 

Levering door Bezorgbedrijf.

 1. Grote producten (groter dan 150 x 74 cm.) worden bezorgd door de bezorgdienst The Moovers of Brenger. De consument krijgt een voorstel voor een datum van levering of deze wordt telefonisch met de consument besproken. Na akkoord op dit voorstel kan de datum niet meer gewijzigd worden. Indien er gebruik gemaakt wordt van The Moovers, wordt het bezorgmoment telefonisch met de klant overlegd en ontvangt de klant zo snel mogelijk een tijdsindicatie. Indien er gebruik gemaakt wordt van Brenger ontvangt de consument de bevestiging van de bezorgdag via de mail. De ontvanger ontvangt uiterlijk om 20:00 uur op de dag voor de bezorging een tijdvak van 4 uur. Dit tijdvak kan niet worden aangepast.
 2. De bestelling wordt bij jou thuis op de begane grond afgeleverd. Voor levering op een hogere etage, geldt een toeslag van €10,- per etage. De consument dient dit door te geven voordat de bezorging definitief wordt ingepland. 
 3. In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat er geen bezorger aan de rit wordt gekoppeld. De verkoper (Woonhout) neemt de avond van te voren, of de ochtend van levering (tussen 9.00 en 10.00u) contact op met de consument. Op de dag zelf kan er nog een bezorger gezocht worden, of er wordt direct een nieuwe datum ingepland. Dit gaat in overleg met de consument. 
 4. De consument dient direct na ontvangst de producten te controleren. Onjuiste levering, schade of gebreken dienen zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de verkoper. Dit kan per mail, telefonisch of per whatsapp. 

Artikel 14 – Betaling

 1. Woonhout werkt met volledige betaling voorafgaande de levering. De consument heeft diverse betalingsmogelijkheden: iDeal: Bij betaling in de webshop kan de koper via iDeal direct online betalen via de eigen bank. In3: de consument kan gespreid betalen. Afterpay: de consument kan achteraf betalen. Overboeking: Betaling per overboeking via de eigen bank. Contante betaling bij ophalen: In dit geval betaalt de koper bij afhalen met contant geld. 

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. Bij maatproducten, dient de consument het bedrag volledig vooraf, of een aanbetaling van 30% van de koopprijs te betalen. De gehele betaling dient uiterlijk een week voor levering te worden voldaan. 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Klachten over een product dienen binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.

 2. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 3. Maatwerk producten kunnen volgens de wet kopen op afstand niet worden geretourneerd. De verkoper heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen. 

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gratis bezorging in Nederland

Bij een besteding vanaf €75,-

Blijf op de hoogte tijdens het maakproces

Dankzij onze persoonlijke service

Hoge kwaliteit voor een eerlijke prijs

Gemaakt in eigen loods

Veilig betalen zoals jij wil

IDEAL / KLARNA / IN3